Despacho especializado nas diferentes ramas do Dereito civil, penal, administrativo, divorcios, herencias, expropiacións, propiedade horizontal.